T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALANLARIMIZIN TANITIMI

OKULUMUZ

Okulumuz 13 Eylül 2004 tarihinde eğitim ve öğretime başlamış; donanımlı yapısı ve teknolojiyi takip eden yenilikçi anlayışıyla idareci, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile önümüzdeki yıllarda daha da iyi bir eğitim ve öğretim veren bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

 Vizyonumuz: Öğrenci merkezli eğitim yöntemlerimiz ile alanında uzman, çağın gerektirdiği bilgiyi yaşamla bütünleştirebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, teknolojiye hakim bireyler yetiştirmektir.

Misyonumuz ise: Ülkemizin ekonomi, endüstri ve sosyal alanları başta olmak üzere, birçok alanda ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü geliştirmek, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verecek bireyler yetiştirmektir.

Okulumuz 5 idareci, 60 öğretmen, 700 öğrenci, 23 derslik ve 3 bilgisayar laboratuvarı ile hizmet vermektedir. Ayrıca okulumuzda spor salonu, konferans salonu, revir ve kantin mevcuttur.


Okulumuzda bulunan bölümler:

  • Muhasebe ve Finansman
  • Büro Yönetimi
  • Ulaştırma Hizmetleri

 
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

  

1. Muhasebe ve Finansman Alanının Tanımı:

Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan bilgisayarlı muhasebe, dış ticaret ofis işlemleri, finans ve borsa hizmetleri dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren bir alandır.

   

2. Muhasebe ve Finansman Alanının Amacı:

Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan mesleklerde sektörlerin ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    

3. Dal Programları:

3.1. Bilgisayarlı Muhasebe:

Tanımı: Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine aitbelgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Bilgisayarlı muhasebe elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3.2. Dış Ticaret Ofis Hizmetleri:

Tanım: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3.3. Finans Ve Borsa Hizmetleri:

Tanım: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri ve sermaye piyasası kayıtlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4. Giriş Koşulları:

Öğrencilerin sağlık durumu, Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

5. İstihdam Alanları:

Muhasebe ve Finansman alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,

Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,

Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

6. Ölçme Ve değerlendirme:

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,

Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

7. Belgelendirme:

Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.

Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

8. Eğitim Süresi:

Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Muhasebe ve Finansman alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

9. Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.

Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

Öğrencilerin aktif olması sağlanır.

Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.

Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.

Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

10. İş Birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam imkânları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, muhasebe büroları, vergi daireleri, Sosyal güvenlik kuruluşları, belediyeler, İl Özel İdareler Genel Sekreterliği, ticaret ve sanayi odaları, İŞKUR, meslek odaları, ilgili bakanlıklar, SPK, KOBİ, büyük ölçekli diğer firmalar ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

11. Öğrenci Kazanımları:

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

Muhasebe ve Finansman alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.

Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.

Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

     

ALANIMIZIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki eğitim sistemini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çaba Türkiye'nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında rekabet edebilirliği ve Avrupa Birliğine giriş sürecinde daha da anlamlı hâle gelmektedir. Ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.

Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Muhasebe ile ilgili ilk kanunumuz Mustafa Kemal ATATÜRK zamanında çıkartılmış olan 26.05.1927 tarih ve 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunudur. 3568 sayılı 01.06.1989 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunun ise bu unvanlara meslek içerisinde kademelendirme getirmiştir.

Muhasebe, tüm iş alanları ile ilişkili bir alandır. Dev holdinglerden bakkal dükkânlarına kadar tüm işletmelere hizmet veren bu alan uzmanlık gerektiren iş ve işlemleri içermektedir. Bir işletmenin gelir gider dengesi ne kadar iyi olursa olsun, muhasebe işlemleri düzenli yürütülmüyor ve kayıtları sağlıklı şekilde tutulmuyorsa o işletmenin uzun ömürlü olması mümkün değildir. Günümüzde işletmelerin başarıları ve çalışma performansları da doğrudan muhasebe bilgileri üzerinden değerlendirilmektedir.

Ticaret hayatının sürekli geliştiği günümüzde işletme sayıları da giderek artış göstermektedir. Bu işletmelerin tümünde muhasebe işlemleri yapıldığına göre muhasebecilik meslekleri de önemini ve geçerliliğini hiçbir zaman yitirmeyecek alanların başında gelmektedir.

Ülkemizde muhasebecilik ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. Ayrıca, bu konu ile ilgili kanunlarımız AB standartları ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları içerecek şekilde genişletilmektedir.

    

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

             

Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip olmak

• Dikkatli olmak
• Dürüst olmak
• Etkili ve güzel konuşmak
• Güler yüzlü olmak
• İnsan ilişkilerine özen göstermek
• Ekip çalışmasına uygun olmak
• Yeniliklere açık olmak
• Sır saklayabilmek
• İşleri zamanında bitirmek
• İşyeri çalışma prensiplerine uygun davranmak
• Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranmak

     

ÇALIŞMA ORTAMLARI VE KOŞULLARI

Muhasebe hizmetleri genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Temiz büro ortamlarında, işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır.

Muhasebe de kullanılan bildirge ve beyannameler günlü olduğundan, vergi ve yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.

Meslek mensuplarının kazançları, muhasebe ve mali müşavirlerin yasalarla düzenlenmiş olan S.M.M.M.O (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları) tarafından bir tarife ile belirlenmektedir. Alt meslek gruplarının kazançları ise işyerlerine göre değişiklik göstermektedir. 

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.

Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.  

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi, ortaöğretimde Anadolu Meslek Programı uygulayan okullarda verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine ek puan alarak önlisans düzeyinde eğitim alırlar.

Önlisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı'nda başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler. Bu eğitimden sonra ÖSYM′nin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme sağlamaları mümkündür.

Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilirler.

İki yıllık Meslek Yüksek Okullarını bitirdiklerinde sınava girmeden Açıköğretim Fakültesinin ilgili programlarına devam edebilirler.

 

 

 

                  

 

 

  

 

BÜRO YÖNETİMİ ALANI

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ:

Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu; büro hizmetlerinde, elektronik makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgisayarlarla denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır Büro otomasyon araçları başta bilgisayar olmak üzere telefon, faks, teleks gibi iletişim araçlarıyla birlikte daktilo, fotokopi gibi mekanik araçlar da büro işlerinde yardımcı araçlardır. Teknolojiyle birlikte arşivleme, dosyalama ya da evrak kayıt gibi işler de bilgisayarlarla yapılıyor. Bu durum bürolardaki evrak trafiğini hafifletiyor. Günümüzde bürolarda özellikle bilgi işleyici ve bilgi sağlayıcı durumundaki sekreterlerin bu ve diğer sekreterlik hizmetlerini yerine getirmede en büyük yardımcısı büro makineleridir. Büro otomasyon sisteminin kullanılması sekreterin ve büro çalışanlarının işlerini düzenli ve zamanında yapmasını sağlamaktadır. Ancak bu teknolojiyi kullanmak için mutlaka sekreterlik eğitimi almış sekreterlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Türkiye'de ve dünyada, önemi giderek artan bir alanıdır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aranmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik eğitimi, hem örgütlerin istedikleri bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte, hem de profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durum sekreterlik hizmetlerini sunacak sekreterin mesleki eğitimini ön plana çıkarmıştır. Sekreterlik, günümüzde hızla yükselen ve önemli bir konuma gelen mesleklerden biridir. Sekreterlik mesleği, yönetici asistanlığı kavramıyla özdeşleşmektedir. Sekreterlik uğraşısı meslek olma kriterlerinin hepsini taşımakta ve artık alt uzmanlık alanlarını da oluşturacak şekilde gelişmektedir.

ALANIN ALTINDA YER ALAN DALLAR

Hukuk Sekreterliği

Ticaret Sekreterliği

Yönetici Sekreterliği

Okulumuzda sadece Yönetici asistanlığı dalında eğitim vermekteyiz.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI:

Tanımı: Yönetici asistanlığı mesleğinin gerektirdiği ofis makineleri, iletişim, sunum, toplantı ve seyahat hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretime verilen addır.

Amacı: Yönetici sekreterliği mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

ALANIMIZDA OKUTULAN MESLEK DERSLERİ:

10.Sınıf: İletişim Teknikleri, Büro Hizmetleri, Bilgisayarda Ofis Programları, Bilgisayarda Klavye Kullanımı, Diksiyon

11.Sınıf: Dosyalama ve Arşivleme, Ticari Hesaplamalar, Yazışma, Web Uygulamaları, Grafik Tasarım, Sunum, Organizasyon, Bilgisayarda Hızlı Klavye v.b.

12.Sınıf: İşletmelerde Meslek Eğitimi (Staj)

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

• Okuduğunu anlamak.

• Türkçeyi iyi konuşmak ve yazmak.

• Bilgisayar, faks, fotokopi vb. makineleri kullanmak.

• Telefonla konuşabilmek.

• Doğru yazılı ve sözlü anlatım yapmak.

• Düşüncelerini açık aktarabilmek.

• Güler yüzlü, hoşgörülü olmak

 

ÜNİVERSİTE SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER: Not: Ön lisans (2 yıllık) programlarına yatay geçiş hakkı kaldırılmıştır. Artık YGS puanıyla yerleşme hakkı getirilmiştir.

BÜRO YÖNETİMİ 2018 ÖNLİSANS PROGRAMLARI

• Ağız ve Diş Sağlığı

• Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

• Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• İşletme Yönetimi

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

• Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama

• Çağrı Merkezi Hizmetleri

• Emlak ve Emlak Yönetimi

• Kooperatifçilik

 

BÜRO YÖNETİMİ 2018 LİSANS PROGRAMLARI (YGS-6 puanı ile)

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• Sağlık Yönetimi

• Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

 İŞ BULMA İMKÂNLARI

     Lise ve Meslek Yüksekokulu kategorisinde KPSS ile Kamu Sektöründe işe girme imkânı vardır. Özel sektörde de iş bulma şansı yüksektir.

    Sekreterlik mesleğinin iş imkânları, iş alanlarının sayısı kadar geniştir. Sekreterler hemen hemen her iş alanının da iş bulma imkânına sahiptirler. İşletmeler hangi işi yaparlarsa yapsınlar işlerini büro ortamında yürütmektedirler. Bürolarda yazışmalardan makine kullanımına kadar birçok iş sekreterler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca her ticari kuruluş, dosyalama ve arşivleme yapmak zorunda olduğundan bu işleri de sekreterler yapmaktadır. Büro Yönetimi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklere paralel olarak tüm sektörlerin ofislerinde büro ve sekreterlik hizmetlerinde yönetici asistanı olarak çalışabilirler.

 

 

 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI

 

ALANIN TANIMI :

 Ulaştırma Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 ALANIN AMACI:

 Ulaştırma Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

 DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

 1. LOJİSTİK

 Tanımı: Lojistik elemanının sahip olduğu, taşıma, depolama, gümrük ve diğer prosedür işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

 Amacı: Ulaştırma Hizmetleri alanında lojistik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 GİRİŞ KOŞULLARI

 Öğrencilerin sağlık durumu, Ulaştırma Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

  İSTİHDAM ALANLARI

 Ulaştırma Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 1. Lojistik işletmesi,

 2. Fabrikalar,

 3. Gümrük işletme,

 4. İthalat ve ihracat yapan firmalar,

 5. Depolar vb. yerlerde çalışabilirler.

 EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

 1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

2. Programın uygulanabilmesi için Ulaştırma Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

 EĞİTİMCİLER

 1. Programın uygulanmasında Ulaştırma Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Ulaştırma Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 14.04.2021 - Güncelleme: 19.01.2023 14:36 - Görüntülenme: 8060
  Beğen | 26  kişi beğendi